Arbeidsplaatsbemonstering

Voor veel componenten zijn geen goede detectie-apparatuur of online analysers beschikbaar. Nog steeds zullen regelmatig luchtmonsters genomen worden, welke achteraf geanalyseerd worden in het laboratorium. Deze methodieken zijn over het algemeen genormeerd en een referentiemethode voor de bepaling van bijvoorbeeld de concentratie stof, respirabel kwarts, organische componenten, dampen, oplosmiddelen etc..

Airsamplers in alle soorten

Verschillende typen persoonsgebonden monsternamepompen zijn leverbaar in de range van 5 ml/min tot 12 l/min. Dit kunnen eenvoudige personal samplers zijn, tot volledig programmeerbare units met dataopslag. Alle modellen zijn constant flow pompen. Dit geldt ook voor onze stationaire monsternamepompen, waarbij hogere debieten gehaald kunnen worden. Als u enkel zogenaamde low-flow applicaties heeft, zoals bijvoorbeeld blootstellingsmetingen met behulp van koolbuisjes of andere absorptiebuisjes, zijn er kleine constant flow pompjes verkrijgbaar die nauwelijks overlast geven aan de drager. Al u meer in de bemonsteringen voor stofmetingen werkt zijn de pompjes wat groter en zwaarder. Om de last zo goed mogelijk te verdelen en de bemonsteringsslang en meetkop goed te geleiden en plaatsen, kunnen we gepaste draagriemen of bemonsteringsharnassen leveren. Ook dan is de overlast geminimaliseerd. De hogere debietspompjes voor de stofmetingen kunnen meestal ook toegepast worden voor de low-flow applicaties voor de gasmetingen.

Calibrators voor het instellen en controleren van het debiet

Voorafgaand aan de bemonsteringen dienen de pompen te worden ingeregeld en gekalibreerd op het gewenste debiet. Hiervoor leveren wij verschillende instrumenten zoals:

  • Rotameters
  • Zeepvliesmeters (manueel)
  • Automatisch elektronische zeepvliesmeters
  • Automatische "droge" kalibratoren (met grafiet piston)
  • Automatische elektronische kalibratoren met een flowcel (orifice of laminaire flowcel).

Na de monstername wordt de flow wederom gekalibreerd. Dit ter controle of het debiet daadwerkelijk nog constant is, zodat het juiste bemonsterd volume berekend kan worden op basis van de monsternametijd en het debiet waarmee is bemonsterd.

De juiste monsternamekop voor de meting

Stofmetingen

Voor stofmetingen aan blootstelling op de arbeidsplaats zijn de volgende fracties gedefinieerd:

  • Inhaleerbaar stof, vaak ook omschreven als totaalstof: massaconcentratie stof, 50% afscheidingsefficiëntie bij deeltjes met een aerodynamische diameter van 100 micron;
  • Thoracaal stof: massaconcentratie stof, 50 % afscheidingsefficiëntie bij deeltjes met een aerodynamische diameter van 10 micron;
  • Respirabel stof, vaak ook omschreven als inadembaar stof: massaconcentratie stof, 50% afscheidingsefficiëntie bij deeltjes met een aerodynamische diameter van 4 micron.

Respicon

Een lichtgewicht, compact apparaat voor het meten van menselijke blootstelling aan deeltjesconcentraties in de lucht op de werkplek. De RESPICON gebruikt een enkele bemonsteringskop om de menselijke luchtwegen te modelleren en tegelijkertijd de drie meest kritische deeltjesfracties te bepalen: inhaleerbaar, thoracaal en respirabel. Deze drie fracties vertegenwoordigen de grootte van deeltjes die geleidelijk dieper in het ademhalingssysteem kunnen doordringen.

IOM

De IOM Sampler, ontwikkeld door J. H. Vincent en D. Mark aan het Institute of Occupational Medicine (IOM) in Schotland, voldoet aan de ACGIH-bemonsteringscriteria voor inhaleerbare deeltjesmassa. De IOM Personal Inhalable Sampler is een bemonsteringskop uit geleidend kunststof met een herbruikbare 25 mm filtercassette waarin het filter is wordt geplaatst.

Pas-6

De Pas-6 monsternamekop is een conische meetkop uit aluminium met een openingsdiameter van 6 mm. Met deze kop wordt bemonsterd met een snelheid van 1,25 m/s die resulteert in de bemonstering van de inhaleerbare fractie. In deze meetkop worden 25 mm filters toegepast.

Higgins-Dewell cycloon

Bemonsteringskoppen voor de irespirabele fractie zijn vaak cyclonen. De rendementscurve voor de collectie voldoet aan de normen voor een inadembare curve met een mediaan 50% snijpunt van een aerodynamische diameter van 4μ. De HD Cycloon (Higging Dewell) is de meest toegepaste cycloon voor de bemonstering van deze fractie. Deze meetkop is vervaardigd uit geleidend kunststof en werkt met filtercassettes voor 25 mm filters of filtercassettes voor 37 mm filters.

Absorptiemedia

Voor gasmonstername willen we graag de te meten component verzamelen op een absorbens. Vaar maken we hiervoor gebruik van absorptiebuisjes. Bekende zijn de Actieve Koolbuisjes, Silicagel buisjes en bijvoorbeeld Tenax buisje. Na de monstername wordt in het laboratorium de te bepalen component chemisch of thermisch gedesorbeerd en geanalyseerd. Verschillende adsorptiebuisjes zijn leverbaar uit zowel glas als roestvrij stoel in verschillende hoeveelheden adsorbens.